Fotovoltika.sk

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

Fotovoltika s.r.o. IČO: 54525829 DIČ: 2121721382 IČ DPH: SK2121721382 so sídlom: so sídlom: A. Bernoláka 886/109, 027 12 Liesek zapísanej na Okresnom súde Žilina., oddiel Sro. Vložka 79488/L kontaktné údaje: Vladimír Frelich email: info@fotovoltika.sk telefón: 00421 911 192 228 www.fotovoltika.sk (ďalej len „predávajúci“)

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúcého a/alebo objednávateľom, ktorým môže byť spotrebiteľ, podnikateľ alebo iný právny subjekt objednávajúci tovar u predávajúceho prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.fotovoltika.sk (ďalej je „internetový obchod“).

2.1 Spotrebiteľ- fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.

2.2 Podnikateľ- podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely všeobecných obchodných podmienok rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.

3. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru, ktorý predáva predávajúci prostredníctvom svojej internetovej stránky. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. (ďalej len „kúpna zmluva“)

4. Kúpna zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to po dobu 14-tich dní odo dňa realizácie objednávky kupujúcim.

5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

6. Zobrazená kúpna cena za tovar na internetovej stránke elektronického obchodu www.fotovoltika.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

7. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

8. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

9. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

• prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode

• vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

Zákazníckym účtov sa rozumie :

• Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

• Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

• Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

• Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

• Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

• Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.

2. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

3. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami ochrany osobných údajov.

4. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

5. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

6. Kúpna zmluva je uzavretá doručením zálohovej faktúry alebo riadnej faktúry v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu alebo uhradením kúpnej ceny prostredníctvom elektronických platobných prvkov alebo iným riadnym potvrdením prijatia objednávky a súhlasu s uzatvorením zmluvy zo strany predajcu.

7. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle (00421 911 192 228) predávajúceho a zároveň elektronickou správou na email (info@fotovoltika.sk) predávajúceho.

III. Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:

1.1 dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho na prepravu potrebným spôsobom, ktorý uzná predávajúci spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca,

1.2 zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

1.3 odovzdať (zaslať) kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe daňový doklad.

2. Predávajúci má právo na riadne zaplatenie ceny tovaru stanovenej predávajúcim a všetkých nákladov na dopravu tovaru ku kupujúcemu. Do celkovej ceny tovaru nie sú zarátané náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky podľa aktuálneho cenníka zverejneného v sekcii „Dodacie podmienky“.

3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).

4. Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy, resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

IV. Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

2. Kupujúci je povinný

2.1. prevziať objednaný a dodaný tovar, 2.2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, 2.3 prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní a potvrdiť neporušenosť ako aj dodanie veci svojím podpisom na dodacom liste alebo hárku kuriérskej spoločnosti alebo podpisom ním poverenej osoby. 2.4 nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

V. Dodacie a platobné podmienky

1. Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.

2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, ihneď po doručení. V prípade zistenia existencie vady tovaru kupujúci vyhotoví záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kuriér alebo predajca. Na základe takto vyhotoveného záznamu

doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle týchto obchodných a reklamačných podmienok, uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za : 5.1 oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené zásielkovou službou, 5.2 poškodenie zásielky zavinené poštou alebo zásielkovou službou

6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode V.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

7. Kupujúci môže za objednávku zaplatiť bankovým prevodom.

8. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje paušálne prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov pričom je kupujúci o cene dopravy informovaný pred odoslaním objednávky.

VI. Kúpna cena

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru stanovenú platnými cenníkmi (ďalej len “kúpna cena”) a náklady spojené s prepravou tovaru podľa priloženého (zaslaného) daňového dokladu prevodom na účet najneskôr v deň splatnosti daňového dokladu. Zaplatenou čiastkou sa rozumie disponibilita na účte predávajúceho.

2. Všetky ceny uvedené u jednotlivých produktov sú zmluvné. Na internetovej stránke sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravu a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

3. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

4. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

VII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, prevzatím tovaru a od momentu, kedy prešlo vlastníctvo tovaru na kupujúceho, predávajúci nezodpovedá za

finančné, hmotné, nehmotné škody a iné škody vzniknuté kupujúcemu ani tretím stranám, a to aj napriek tomu, že vznik tieto škody bolo možné predvídať.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, ktorý je podnikateľom v čase, keď prevezme tovar od prepravcu/pri osobnom odbere od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a tento kupujúci tovar neprevezme.

VIII. Reklamačný poriadok

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, no kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

4. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

5. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

6. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

7. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkárni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar na adresu predávajúceho : Fotovoltika s.r.o., A. Bernoláka 886/109, 027 12 Liesek, a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“), napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

9. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

10. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci vydá potvrdenie o uplatnení reklamácie spotrebiteľovi obratom. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Kupujúci berie na vedomie, že potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11. Náklady spojené s prepravou tovaru ku predávajúcemu znáša v plnom rozsahu kupujúci. Ak bude reklamácia uznaná ako odôvodnená a bude uznaná, môže si kupujúci nárokovať preplatenie nákladov spojených s dopravou ku predávajúcemu. Ak bude reklamácia považovaná za opodstatnenú a bude uznaná, náklady spojené s prepravou tovaru ku kupujúcemu znáša predávajúci. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Nevyhnutné náklady sú chápané ako najnutnejšie.

12. Ak reklamácia bola predávajúcim posúdená ako neopodstatnená, budú všetky náklady spojené s posúdením reklamácie a prepravou tovaru ku predávajúcemu účtované kupujúcemu.

13. Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

14. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

15. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

15.1 nepredložením dokladu o zaplatení (resp. jeho kópie), dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie k tovaru, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak, 15.2 neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, 15.3 uplynutím záručnej doby tovaru, 15.4 mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, alebo prepravcom, 15.5 používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a

mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, 15.6 neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, 15.7 poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, 15.8 poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, 15.9 neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom, 15.10 zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

IX. Bezpečnosť, osobné údaje a ich ochrana a ochrana informácií

1. V rámci reklamačného konania predávajúci od kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi, vyžaduje nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu vrátane PSČ, telefónne číslo, e- mailová adresa a od kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi, vyžaduje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb., o ochrane osobných údajov v platnom znení.

2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

3. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho, hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, sms, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeným na adrese sídla predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu.

4. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

5. Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. cookies tak, aby uľahčil poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele „cookies“ či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby cookies alebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

X. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Predávajúci si voči kupujúcemu, ktorý je podnikateľom, vyhradzuje právo odstúpiť od plnenia objednávky, alebo kúpnej zmluvy kedykoľvek bez udania dôvodu.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ:

1. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z iných ako zo zákonných dôvodov podľa zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci, ktorý je podnikateľom, urobiť písomnou formou. Adresa pre zasielanie odstúpenia a tovaru je adresa prevádzky predávajúceho: Fotovoltika s.r.o., A. Bernoláka 886/109, 027 12 Liesek

2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie – najmä číslo účtu a poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu nepoškodený nepoužitý tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

3. V prípade, že kupujúci, ktorý je podnikateľom, odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci takémuto kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v daňovom doklade v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho uvedený a určený týmto kupujúcim.

4. V prípade, že kupujúci, ktorý je podnikateľom, odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5. V prípade, že kupujúci, ktorý je podnikateľom, nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť tomuto kupujúcemu.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

2. Adresa pre zasielanie odstúpenia a tovaru je adresa : Fotovoltika s.r.o., A. Bernoláka 886/109, 027 12 Liesek

3. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek 4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

4. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. vrúty, matice, podložky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

5. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v uvedenej lehote, predávajúci odporúča pre urýchlenie odstúpenia doručiť tovar na adresu predávajúceho uvedenú v bode 2, tohto článku všeobecných obchodných podmienok s priloženým sprievodným listom s prípadným uvedením dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu pre vrátanie čiastky.

6. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

7. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

7.1 Poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

7.2 Pri predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy

7.3 Pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

7.4 Pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

7.5 Pri predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

8. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

9. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu

10. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu na internetovej stránke predávajúceho v časti Obchodné podmienky a Reklamačný formulár.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. V prípade, ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru predávajúcemu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e- mailových správ, telefonicky alebo osobne.

5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

7. V prípade sporu s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, o akýkoľvek pojem týchto obchodných podmienok platí vyjadrenie podané štatutárnym zástupcom predávajúceho.

8. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a bezvýhradne v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Liesku dňa 2.4.2022

 

Nákupný košík