Fotovoltika.sk

Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim

Úvodné ustanovenia.

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.fotovoltika.sk je: Fotovoltika s.r.o., A. Bernoláka 886/109, 027 12 Liesek

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Postup vybavovania reklamácií.

1. V zmysle tohto reklamačného poriadku, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu písomne, alebo elektronickou poštou na adrese : info@fotovoltika.sk

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt),

• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,

• dátum podania reklamácie,

• podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

Reklamačný formulár nájdete k stiahnutiu kliknutím tu.

3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

• pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do schránky objednávateľa.

• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu

elektronickej pošty objednávateľa.

7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

8. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 2.4.2022.

Nákupný košík